logo sw

ForestSki

 • image
 • image
 • image
Poprzedni Następny

h2o

 • image
 • image
 • image
Poprzedni Następny
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Poprzedni Następny

Informacja prawna

 

Zastrzeżenia prawne

 

Regulamin serwisu

 

 

Definicje

 

"Serwis" –  serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://www.zdrojowainvest.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.

"Użytkownik" – każda osoba, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.

 

Udostępnianie

 

Serwis http://www.zdrojowainvest.pl udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zasad jego użytkowania. Zawartość Serwisu jest własnością Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72-17, 00-545 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316229, NIP: 6711769749, REGON 320580892, której kapitał zakładowy wynosi 50.000,00 zł, zwanej w dalszej części Zdrojowa Invest. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, reprodukowanie lub wykorzystywanie w sposób inny niż zgodny z celem Serwisu zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody Zdrojowa Invest jest niedozwolone i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Cel Serwisu

 

Zdrojowa Invest oświadcza, że dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a celem Serwisu jest w szczególności dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu ze Zdrojową Invest. Serwis umożliwia darmowe pobieranie i drukowanie dokumentów. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze. zm.).

Zdrojowa Invest nie prowadzi działalności bankowej i reklamowane produkty nie są oprocentowanymi lokatami pieniężnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). Zdrojowa Invest nie gwarantuje osiągnięcia stopy zwrotu zainwestowanego kapitału ani zysku na wskazanym poziomie. Zdrojowa Invest nie świadczy usług w zakresie doradztwa rachunkowego, podatkowego, inwestycyjnego, finansowego w rozumieniu przepisów prawa.

Zdrojowa Invest nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.
 

Prawa autorskie

 

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Oznaczenie http://www.zdrojowainvest.pl/ jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
 

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach statystycznych i marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną udzielana jest na rzecz Zdrojowej Invest oraz osoby trzecie działające na jej rzecz.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545 Warszawa), ul. Marszałkowska 72/17.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem;

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do uzyskania w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

- daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,
- źródła pochodzenia danych Użytkownika,
- w jakim celu zebrano dane,
- w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,
- kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

Na wniosek Użytkownika powyższych informacji udziela się na piśmie;

Użytkownikowi przysługują inne szczegółowe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 

 

Zobowiązania Użytkownika


Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 


Postanowienia końcowe


Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie, całych stron lub ich fragmentów zgodnie z celem Serwisu i pod warunkiem nienaruszania praw Zdrojowej Invest i osób trzecich. Prawo to nie obejmuje wykorzystywania całych stron lub fragmentów Serwisu lub zawartości stron Serwisu w jakiejkolwiek pracy lub publikacji bez uprzedniej zgody Zdrojowej Invest. Żadna część Serwisu i informacje zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz w formie zmodyfikowanej lub prezentującej je w sposób, który przedstawia je inaczej niż zamierzył właściciel Serwisu, poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, kopiowanie, reprodukowanie, linkowanie lub wykorzystywanie bez zgody Zdrojowej Invest; takie czynności są niedozwolone i mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.


Operatorem hoteli jest:


Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711756876 REGON: 320441334
KRS: 0000296672 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 450.000 zł

 

Payday Loans Wisconsin. Since its introduction in the market buying Cialis can be exclusively in pharmacy chains with a prescription from a doctor. I agree that this is very inconvenient and takes a lot of time and effort.

Zobacz też:Zobacz